GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY SEPTODONT

Firma Septodont poświęca należytą uwagę kwestii ochrony danych osobowych (zgodnie z poniższą definicją). Septodont realizuje globalny program ochrony prywatności. Jego celem jest zapewnienie, że dane osobowe użytkowników są wykorzystywane w sposób właściwy oraz że są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) tam, gdzie ma ono zastosowanie.

Niniejsza polityka objaśnia nasze podejście do danych osobowych pozyskiwanych od użytkowników oraz danych osobowych na temat użytkowników. 

Firma Septodont zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki, aby dostosować się do zmian obowiązującego prawa. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z danymi osobowymi przez firmę Septodont prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem dataprotection@septodont.com, jak wskazano poniżej w punkcie 11.

1. Definicje
    
Termin „Inspektor ochrony danych” oznacza inspektora ochrony danych wyznaczonego przez firmę Septodont.

Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika w sposób pośredni lub bezpośredni. 

Termin „polityka” oznacza niniejszą politykę prywatności.

Terminy „przetwarzanie”, „przetwarza”, „przetwarzał” i formy pochodne oznaczają działania na danych osobowych, takie jak gromadzenie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, sprawdzanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie lub innego rodzaju udostępnianie, usuwanie lub ograniczanie dostępu.

Terminy „podmiot Septodont” i „podmioty Septodont” oznaczają Septodont Holding lub dowolny podmiot, nad którym Septodont Holding sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę.

Terminy „użytkownik” lub „użytkownicy” oznaczają wszystkich obecnych, byłych i potencjalnych klientów firmy Septodont, osoby zgłaszające medyczne skutki uboczne związane z produktami firmy Septodont, osoby ubiegające się o pracę, usługodawców, partnerów, wykonawców, podwykonawców, użytkowników witryny internetowej, odwiedzających oraz, bardziej ogólnie, każdą osobę kontaktującą się z firmą Septodont.

Terminy „witryna internetowa” lub „witryny internetowe” oznaczają witrynę www.septodont.com oraz każdą inną witrynę podmiotu Septodont lub strony internetowe dostępne po kliknięciu strony lub łącza Languages (Języki) na stronie głównej witryny www.septodont.com

2. Jakie zasady regulują przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, a zwłaszcza RODO (tam, gdzie ma zastosowanie). W szczególności podejmujemy wszelkie starania, aby:

-    Przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób uczciwy i zgodny z prawem;
-    Przetwarzać dane osobowe użytkowników w uzasadnionych celach; 
-    Przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie w sposób stosowny i współmierny do celów przetwarzania;
-    Szybko reagować na pytania, żądania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników, jak również dbać o poprawność danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Firma Septodont może gromadzić między innymi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, inne informacje do kontaktu, kraj zamieszkania, adres IP, numer RPPS (rejestr pracowników służby zdrowia), kod klienta oraz inne dane osobowe, które użytkownicy zdecydują się nam przekazać.

Ponadto firma Septodont może gromadzić dane osobowe na temat użytkowników, takie jak szczegóły zamawianych produktów, szczegóły poprzednich zamówień, dane dotyczące relacji handlowych z Septodont, informacje do płatności i rozliczeń, informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej (przeglądane strony, czas trwania odwiedzin na stronie itp.), dane dotyczące zgłaszanych zdarzeń dotyczących produktu (prowadzone leczenie czy charakter skutków ubocznych), CV (kwalifikacje lub poprzednie miejsca zatrudnienia) itd.

Istnieje wiele sposobów udostępnienia firmie Septodont swoich danych osobowych. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe:

-    Bezpośrednio: przy kontakcie za pośrednictwem naszych witryn internetowych w celu uzyskania przybliżonej wyceny, przy zamawianiu naszych produktów, przy subskrybowaniu jednej z naszych usług lub przy rejestracji w celu skorzystania z promocji, udziału w ankiecie itd.

-    Pośrednio: gdy używamy plików cookie, aby zrozumieć sposób korzystania z naszych witryn internetowych przez użytkowników, gdy otrzymujemy dane osobowe użytkowników od partnerów biznesowych lub zewnętrznych usługodawców, którym zleciliśmy rozesłanie ankiety, wiadomości o promocji itp.

Gdy użytkownicy odwiedzają jedną z naszych witryn internetowych lub kontaktują się z nami pocztą elektroniczną tudzież innymi środkami komunikacji elektronicznej (np. uzupełnienie formularza kontaktu w jednej z naszych witryn internetowych), możemy gromadzić informacje w sposób zautomatyzowany, wykorzystując takie rozwiązania technologiczne jak pliki cookie. 

Jeśli użytkownik złożył podanie o pracę w firmie Septodont, dane osobowe zawarte w podaniu będą wykorzystywane i przechowywane do celów rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. 

4. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Firma Septodont może gromadzić dane osobowe użytkowników do różnych celów, takich jak:

-    Prowadzenie działalności gospodarczej: przetwarzanie zamówień użytkowników, dostarczanie produktów zamówionych przez użytkowników, zarządzanie relacjami z użytkownikami, zarządzanie zapytaniami o produkty, zawieranie umów w sytuacji, gdy użytkownicy dostarczają firmie produkty lub realizują na jej rzecz usługi;

-    Optymalizacja dostępu do naszych platform internetowych: identyfikacja użytkowników i umożliwienie użytkownikom dostępu do usług dostępnych w witrynach internetowych, przetwarzanie danych identyfikacyjnych użytkowników, optymalizowanie działania witryn internetowych, ochrona użytkowników przed oszustwem lub niewłaściwym wykorzystaniem naszej witryny internetowej;

-    Poprawa jakości komunikacji i interakcji z użytkownikami: dostarczanie biuletynów, wysyłanie komunikatów marketingowych, utrzymywanie aktualnej listy użytkowników rezygnujących z kontaktu, ustalanie preferencji użytkowników, polecanie produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkowników, czy personalizacja użytkowania;

-    Umożliwienie składania podań o pracę: zarządzanie procesami rekrutacji, sprawdzanie podań o pracę i udzielanie zatrudnienia kandydatom.

-    Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji: przedstawienie sprawozdania z nadzoru medycznego w razie zgłoszenia medycznych skutków ubocznych związanych z naszymi produktami;

-    Obsługa żądań i zapytań: udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące naszych produktów lub umożliwienie użytkownikom skorzystania ze swoich praw zgodnie z niniejszą polityką.

5. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Firma Septodont przetwarza dane osobowe użytkowników w oparciu o przynajmniej jedną z następujących podstaw prawnych:

-    Sytuacja, w której użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. konkretna zgoda wymagana do wysłania zapytania lub podania o pracę);

-    Sytuacja, w której przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do zrealizowania obowiązku wynikającego z umowy między użytkownikiem a firmą Septodont (np. umożliwienie realizacji umowy z dostawcą lub partnerem biznesowym);
 
-    Sytuacja, w której firma Septodont musi zrealizować obowiązek prawny (np. spełnienie obowiązku prawnego związanego z nadzorem sanitarnym);

-    Sytuacja, w której przetwarzanie danych osobowych leży w uzasadnionym interesie firmy Septodont (np. umożliwienie przetworzenia zgłoszonego zdarzenia dotyczącego produktu).

6. Kiedy udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników:

-    W obrębie firmy Septodont oraz dowolnemu podmiotowi Septodont, który może wykorzystać dane osobowe użytkowników wyłącznie do celów opisanych w niniejszej polityce.

-    Zaufanym usługodawcom, w tym wykonawcom, podwykonawcom, przedstawicielom, doradcom, sprzedawcom, dostawcom i dystrybutorom, którzy będą świadczyć w naszym imieniu niezbędne usługi wymienione powyżej (usługi marketingowe, usługi hostingowe, utrzymywanie baz danych itd.).  

Ponadto firma Septodont może udostępniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim:

-    W odpowiedzi na postępowania prawne o dowolnym charakterze, decyzje sądów lub obowiązek wdrożenia środków wykonawczych wymaganych przez właściwe organy;

-    Aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Septodont lub podmiotów Septodont oraz aby zachować dowody wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy;

-    W razie sporządzania sprawozdania z nadzoru medycznego (działanie związane z bezpieczeństwem farmakoterapii) firma Septodont może udostępnić dane osobowe użytkowników (zgodnie z wymogiem obowiązujących regulacji) pracownikom służby zdrowia, osobom trzecim zaangażowanym w komercyjne wykorzystanie danego produktu itd.;

-    Do innych celów wymaganych przez obowiązujące przepisy lub na podstawie wcześniejszej zgody użytkownika.

Należy pamiętać, że firma Septodont nie sprzedaje danych użytkowników osobom trzecim.

7. W jaki sposób przekazujemy dane osobowe użytkowników?

Jako działająca w wymiarze globalnym firma farmaceutyczna, która przetwarza dane w toku zwykłej działalności gospodarczej, możemy przekazywać dane osobowe użytkowników z kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych między krajami (lub regionami geograficznymi) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych oraz z wykorzystaniem stosownych zabezpieczeń (np. standardowych klauzul umownych UE). 

8. Przez jaki czas przechowuje się dane osobowe użytkowników?

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania (np. okres obowiązywania umowy zawartej z firmą Septodont). W drodze wyjątku możemy zachować dane osobowe użytkowników przez dłuższy okres wymagany lub dopuszczalny przez przepisy prawa lub w celu przestrzegania mających zastosowanie ograniczeń czasowych roszczeń, np. wymogów podatkowych lub księgowych, lub w celu zachowania dowodu wykonania obowiązku.

9. Jak chronione są dane osobowe użytkowników?

Firma Septodont zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Wdrażamy szereg rozsądnych środków organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić integralność i poufność danych osobowych użytkowników, jak również chronić dane osobowe użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem. 

10. Jakie prawa dotyczące danych osobowych przysługują użytkownikom?

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych. W zależności od obowiązujących przepisów (a zwłaszcza RODO tam, gdzie ma ono zastosowanie) i ewentualnych ograniczeń wynikających z wyłączeń, wymogów prawnych lub zasad, użytkownikom przysługują następujące prawa:

-    Prawo dostępu do danych i ich poprawiania: użytkownicy mają prawo uzyskać potwierdzenie, czy ich dane osobowe są przetwarzane oraz ewentualnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych, jak również do sprostowania nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.

-    Prawo do usunięcia danych: w niektórych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach w sprawie ochrony danych użytkownicy mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

-    Prawo do wycofania zgody: użytkownicy mogą wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę), nie wpływając przy tym na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed wycofaniem zgody;

-    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes firmy Septodont, przy czym sprzeciw musi być uzasadniony konkretną sytuacją użytkownika;

-    Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach w sprawie ochrony danych użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

-    Prawo do przekazania danych: użytkownikom przysługuje prawo do uzyskania swoich danych osobowych przekazanych firmie Septodont. To prawo ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o jego zgodę lub umowę i gdy jest realizowane w sposób zautomatyzowany.

-    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: choć sugerujemy wcześniejszy kontakt z naszą firmą, użytkownik chcący skorzystać z tego prawa powinien skontaktować się z właściwym organem ochrony danych.

11. Jak można się z nami skontaktować?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki, przetwarzania danych osobowych użytkowników przez firmę Septodont lub chęci skorzystania ze swoich praw wskazanych w powyższym punkcie 10, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail dataprotection@septodont.com. Pod tym samym adresem e-mail mogą kontaktować się z nami również osoby, którym przysługują pewne inne prawa wynikające z lokalnych lub regionalnych regulacji, i które chcą z nich skorzystać. 

Istnieje również możliwość wysłania pisma pocztą tradycyjną na adres: Septodont, Inspektor ochrony danych, 127 Boulevard Diderot – Paris 75012 – France.


Data ostatniej aktualizacji: 8 marca 2021 roku