Septodont-Polska sp. z o.o. - WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
UWAGA: Ta informacja prawna odnosi się do całej zawartości strony internetowej pod nazwą domeny www.septodont.com.pl („Strona internetowa”) oraz do każdej korespondencji drogą elektroniczną między nami a jej użytkownikiem. Przed rozpoczęciem korzystania, należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej. Korzystając ze Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, niezależnie od tego, czy zdecyduje się na niej zarejestrować. W przypadku nieakceptowania tych warunków, nie należy korzystać z tej Strony internetowej. Ta informacja prawna została przygotowana przez: Septodont-Polska sp. z o.o. (NIP 521-009-13-13) z siedzibą przy ul. Tanecznej 18A, 02-829 Warszawa („Firma”).

1. WSTĘP
1.1 Użytkownik uzyskuje dostęp do większości obszarów Strony internetowej bez konieczności rejestrowania się. Niektóre obszary są dostępne wyłącznie po zarejestrowaniu się na stronie.
1.2 Po wejściu w jakikolwiek obszar Strony internetowej, uznaje się, że użytkownik zaakceptował niniejsze warunki w całym ich zakresie. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków korzystania ze strony, musi natychmiast opuścić Stronę internetową.
1.3 Firma ma prawo do skorygowania niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez aktualizację tego dokumentu. Należy sprawdzać od czasu do czasu Stronę internetową, aby zapoznać się z aktualną wersją warunków korzystania z niej. Obowiązek ten należy do użytkownika. Niektóre postanowienia niniejszej informacji prawnej mogą zostać zastąpione przez wyraźnie oznaczone uwagi prawne lub warunki znajdujące się na konkretnych stronach tej Strony internetowej.
1.4 Na tej Stronie internetowej mogą się znaleźć od czasu do czasu informacje związane z różnymi stanami stomatologicznymi lub medycznymi, diagnostyką i/lub zabiegami. Te informacje służą tylko celom informacyjnym i w żaden sposób nie należy ich traktować jako porad. Jeżeli użytkownik wymaga porady odnośnie jakiegokolwiek stanu stomatologicznego lub medycznego, diagnostyki lub zabiegu, powinien skonsultować się ze stomatologiem lub innym pracownikiem medycznym.

2. LICENCJA
2.1 Użytkownik ma prawo do drukowania i pobierania fragmentów treści ze Strony internetowej na swój własny użytek i zgodnie z poniższymi zasadami:
(a) żaden z dokumentów i powiązanych z nim grafik znajdujących się na Stronie internetowej nie zostanie zmodyfikowany w żaden sposób,
(b) żadna z grafik na Stronie internetowej nie zostanie wykorzystana oddzielnie od powiązanego z nią tekstu, i
(c) informacje dotyczące praw autorskich oraz znak towarowy Firmy znajdą się na wszystkich kopiach.
2.2 O ile nie stwierdzono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na Stronie internetowej (w tym bez ograniczeń zdjęcia i grafika) są własnością Firmy lub jej licencjodawców. Do celów niniejszej informacji prawnej, jakiekolwiek wykorzystanie fragmentów z tej Strony internetowej inne niż zgodne z punktem 2.1 do jakiegokolwiek celu jest zabronione. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszej informacji prawnej, pozwolenie na korzystanie ze Strony internetowej automatycznie wygasa. W takim przypadku należy niezwłocznie zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane fragmenty ze Strony internetowej.
2.3 Z zastrzeżeniem punktu 2.1, powielanie lub przechowywanie jakiejkolwiek części niniejszej Strony internetowej na innej stronie internetowej lub umieszczenie jej w jakimkolwiek systemie prywatnego lub publicznego elektronicznego pobierania lub usługi bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Firmy jest zabronione.
2.4 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tych warunkach są zastrzeżone.

3. DOSTĘP DO SERWISU
3.1 Chociaż Firma dokłada wszelkich starań, aby Strona internetowa była dostępna 24 godziny na dobę, Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Strona internetowa jest z jakiegoś powodu niedostępna przez dowolny czas i dowolny okres.
3.2 Dostęp do Strony internetowej może zostać zawieszony tymczasowo i bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od Firmy.

4. ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW I SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z NIMI
4.1 Wszystkie materiały, które zostaną przesłane lub opublikowane na Stronie internetowej, inne niż dane osobowe objęte naszą polityką prywatności nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do tych materiałów. Firma i podmioty przez nią wyznaczone mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w każdy innych sposób wykorzystywać te materiały oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne umieszczone na Stronie internetowej do jakichkolwiek i wszystkich celów komercyjnych i niekomercyjnych.
4.2 Zabrania się publikowania i przesyłania do i ze Strony internetowej materiałów, które:
(a) stanowią pogróżki, są oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, buntownicze, obraźliwe, pornograficzne, obelżywe, mogą podsycać nienawiść na tle rasowym, są dyskryminujące, groźne, skandaliczne, podżegające, bluźniercze, naruszają prywatność, naruszają zaufanie lub mogą wywołać irytację lub narażać na kłopoty, lub
(b) do których użytkownik nie posiada wszystkich stosownych licencji i/lub pozwoleń, lub
(c) stanowią lub zachęcają do postępowania, które może być traktowane jako przestępstwo, które może podlegać odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób jest sprzeczne z prawem lub narusza prawa osób trzecich, w każdym kraju na świecie, lub
(d) mogą nieść za sobą zagrożenia techniczne (w tym, ale bez ograniczenia do wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych podzespołów, uszkodzonych danych i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych danych).
4.3 Nadużycie Strony internetowej (w tym, ale bez ograniczenia do hakowania) jest zabronione. Ze Strony internetowej można korzystać wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
4.4 Firma zobowiązuje się do ścisłej współpracy z organami ścigania lub nakazami sądowymi lub wezwaniami do ujawnienia tożsamości lub zlokalizowania kogokolwiek publikującego jakikolwiek materiał naruszający punkt 4.2 lub 4.3.

5. ODNOŚNIKI DO I Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH
5.1 Odnośniki do stron internetowych osób trzecich na Stronie internetowej są umieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Po kliknięciu tych odnośników, użytkownik opuszcza Stronę internetową. Firma nie przejrzała wszystkich tych stron internetowych osób trzecich, nie kontroluje ich i nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe, ich treść i dostępność. Dlatego, Firma nie popiera, ani nie składa żadnych oświadczeń w stosunku do nich i jakiegokolwiek materiału znajdującego się na tych stronach, jak i jakichkolwiek wyników, które można uzyskać w wyniku ich użytkowania. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wejściu na jakąkolwiek stronę internetową osób trzecich za pośrednictwem odnośnika umieszczonego na Stronie internetowej, robi to wyłącznie na własne ryzyko.
5.2 Jeżeli użytkownik chce zamieścić odnośnik do Strony internetowej, jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy użytkownik zamieści odnośnik do strony głównej witryny bez kopiowania zawartości oraz zgodnie z poniższymi warunkami:
(a) użytkownik nie usunie, nie przekształci oraz w żaden sposób nie zmieni rozmiaru ani wyglądu logo,
(b) użytkownik nie utworzy ramki i żadnej innej przeglądarki lub obramowania wokół Strony internetowej,
(c) użytkownik w żaden sposób nie da do zrozumienia, że Firma aprobuje jakiekolwiek produkty lub usługi inne niż swoje,
(d) użytkownik nie przedstawi błędnie swoich relacji z Firmą, ani nie przedstawi żadnej inne fałszywej informacji o Firmie,
(e) użytkownik w żaden inny sposób nie wykorzysta znaków handlowych umieszczonych na Stronie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy,
(f) użytkownik nie odsyła ze strony internetowej, której nie jest właścicielem, i
(g) strona internetowa nie zawiera treści, które są niesmaczne, obraźliwe lub kontrowersyjne, które naruszają jakiekolwiek prawa do własności intelektualnej innych osób lub w inny sposób nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.
5.3 Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia prawa przyznanego w punkcie 5.2 w przypadku naruszenia tych warunków oraz do podjęcia jakichkolwiek działań, które uzna za stosowne.
5.4 Użytkownik zabezpieczy Firmę na wypadek jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Firmę lub jakąkolwiek z jej spółek zależnych za naruszenie punktu 5.2.

6. REJESTRACJA
6.1 Każda rejestracja dotyczy wyłącznie jednego użytkownika. Firma zabrania udostępniać nazwę użytkownika i hasło osobom trzecim i innym użytkownikom w sieci.
6.2 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich haseł spoczywa na użytkowniku.

7. ZASTRZEŻENIA
7.1 Chociaż Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji znajdujących się na Stronie internetowej, Firma nie gwarantuje dokładności i kompletności materiału znajdującego się na niej. Firma może dokonywać zmian w materiale znajdującym się na Stronie internetowej lub w stosunku do produktów lub cen podanych na Stronie internetowej, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Materiał znajdujący się na Stronie internetowej może stać się nieaktualny, a Firma nie zobowiązuje się do jego aktualizowania.
7.2 Materiał na Stronie internetowej jest podany „jak jest”, bez żadnych ograniczeń, gwarancji i jakichkolwiek innych warunków. W związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Firma udostępnia Stronę internetową na podstawie, że Firma wyklucza wszystkie oświadczenia, gwarancje lub rękojmie, warunki i inne zasady (w tym i bez ograniczenia do warunków wynikających z przepisów o zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz stosowania uzasadnionej staranności i umiejętności), które mogą mieć zastosowanie w stosunku do Strony internetowej.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1 Firma, jakakolwiek inna strona (niezależnie od tego, czy jest lub nie zaangażowana w tworzenie, produkowanie, utrzymanie lub dostarczenie Strony internetowej) oraz każda ze spółek Firmy, także przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy i przedstawiciele jakiejkolwiek z nich, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą dotknąć użytkownika lub osoby trzecie (w tym i bez ograniczenia do bezpośrednich, pośrednich, karnych lub wynikających strat lub szkód, utraty przychodów, zysków, życzliwości, danych, umów, wykorzystania środków pieniężnych, strat lub szkód wynikających z lub powiązanych w jakikolwiek sposób z przerwą w działalności, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter deliktowy (w tym bez ograniczenia do zaniedbania), kontraktowy, czy oparta jest na innej podstawie w związku ze Stroną internetową w jakikolwiek sposób lub jest związana z użyciem, niemożnością użycia lub wynikami użycia Strony internetowej, jakichkolwiek stron internetowych do których odsyła Strona internetowa lub materiałów na tych stronach internetowych, w tym ale bez ograniczenia do strat lub szkód z powodu wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub innych elementów w związku z uzyskaniem dostępu, korzystaniem z lub przeglądaniem Strony internetowej lub pobieraniem z niej lub z innych stron internetowych do których odsyła Strona internetowa.
8.2 Żadne z postanowień podanych w tej nocie prawnej nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Firmy za:
(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbania (takie pojęcie definiuje Ustawa o nieuczciwych warunkach umów 1977), lub
(b) oszustwa, lub
(c) nieprawdziwe oświadczenia, co do kwestii zasadniczych, lub
(d) jakąkolwiek odpowiedzialność, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.
8.3 Jeżeli korzystanie z materiałów na Stronie internetowej przez użytkownika doprowadzi do konieczności serwisowania, naprawy lub dokonania modyfikacji sprzętu, oprogramowania lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik.

9. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Niniejsza informacja prawna podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z nim. Spory wynikłe w związki z niniejszą informacją prawną podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

Data wydania: [Luty 2017 rok]