Regulamin użytkowania

Witamy i dziękujemy za odwiedzenie strony https://www.septodont.com.pl Niniejsza Strona internetowa, znajdująca się pod adresem https://www.septodont.com.pl, stanowi własność Septodont, Inc. i jest obsługiwana przez tę firmę. Niniejszy Regulamin użytkowania (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie do przedmiotowej strony internetowej oraz do wszelkich innych stron internetowych, na których jest on publikowany (zwanych łącznie „Stroną internetową”). Stosowane w Regulaminie określenia „Ty” lub „Twój” odnoszą się do odwiedzających i użytkowników Strony Internetowej. Terminy „my” lub „Septodont” obejmują spółkę Septodont, Inc. („Septodont”) oraz jej spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone i powiązane, a także wszelkich dostawców zewnętrznych zatrudnianych do bezpośredniej pomocy w administrowaniu Stroną Internetową.

Wiążący charakter Umowy

Korzystając ze Strony Internetowej i uzyskując dostęp do informacji w niej zawartych, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać postanowień Regulaminu oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji prawnych. Ponadto Użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne umowy między Użytkownikiem a Septodont oraz obowiązuje ze skutkiem prawnym. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Strony Internetowej.

Specjalna uwaga dla odwiedzających naszą Stronę Internetową

Niniejsza Strona Internetowa NIE zawiera żadnych porad medycznych ani stomatologicznych, czy też dotyczących diagnozowania bądź leczenia. Jeśli potrzebujesz porady medycznej lub stomatologicznej, diagnozy lub leczenia, skontaktuj się z lekarzem lub stomatologiem i NIE korzystaj ze Strony Internetowej w tym celu. Ponadto Septodont nie zaleca i nie może zalecać leczenia ani udzielać porad medycznych bądź stomatologicznych w zakresie zdrowia osób. Treści tu zawarte, w tym między innymi wszelkie informacje o produkcie, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są przeznaczone, ani nie powinny być wykorzystywane jako substytut profesjonalnej porady medycznej bądź stomatologicznej, diagnozy lub leczenia. Septodont nie poleca ani nie udziela wsparcia dla jakichkolwiek konkretnych badań, produktów, procedur, opinii, ani innych informacji, które mogą być wspomniane na Stronie Internetowej. Treści zamieszczone na Stronie Internetowej nie mogą być wykorzystywane jako substytut profesjonalnej diagnozy lub leczenia. Twój dostęp do Strony Internetowej lub korzystanie z niej nie tworzy w żaden sposób relacji lekarz-pacjent bądź stomatolog-pacjent, jakiegokolwiek rodzaju relacji poufnej, ani jakiejkolwiek innej relacji, która skutkowałaby jakimikolwiek obowiązkami po stronie Septodont, jego agentów lub pracowników. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wszelkich schorzeń medycznych lub stomatologicznych należy zawsze zwracać się o poradę wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nigdy nie lekceważ porady medycznej lub stomatologicznej, ani nie zwlekaj z zasięgnięciem porady medycznej lub stomatologicznej ze względu na treści przeczytane na Stronie Internetowej. W nagłych przypadkach zadzwoń pod numer 112 lub 999, aby uzyskać natychmiastową pomoc.

Pomimo dokładania wszelkich starań, by informacje podane na Stronie Internetowej były rzetelne, nie udzielamy żadnych gwarancji rzetelności i wiarygodności publikowanych tu informacji, danych lub treści. Nie odpowiadamy za rzetelność, przydatność lub dostępność jakichkolwiek informacji przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej. Ani Septodont, ani żadne źródło potencjalnie dostarczające nam informacji na potrzeby Strony Internetowej nie odpowiada bezpośrednio ani pośrednio za prowadzenie praktyki lekarskiej stomatologicznej, udzielanie usług medycznych lub stomatologicznych, ani zapewnianie leczenia w ramach prowadzenia Strony Internetowej. Strona internetowa jest udostępniana „w stanie w jakim jest” bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Wyłączenie Gwarancji poniżej.

Dzieci

Serwis nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby poniżej 18 roku życia. Uzyskując dostęp do Strony Internetowej i korzystając z niej, użytkownicy oświadczają, że mają co najmniej 18 lat.

Poprawne korzystanie ze Strony Internetowej

Użytkownik zgadza się korzystać ze Strony Internetowej zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami prawnymi. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej Umowy (Regulaminu) i może podlegać karze oraz skutkować innymi konsekwencjami prawnymi. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do zbadania sposobu korzystania ze Strony Internetowej w celu ustalenia (a) czy doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu lub (b) zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, procesami prawnymi lub zarządzeniami organów państwowych. Użytkownikowi nie wolno korzystać ze Strony Internetowej w sposób, który mógłby powodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub ograniczenie działania naszych serwerów bądź sieci lub zakłócić korzystanie ze Strony Internetowej przez inne osoby. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, kont użytkowników, systemów komputerowych lub sieci poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać ze Strony Internetowej w celu reklamowania lub nakłaniania kogokolwiek do kupowania lub sprzedawania produktów lub usług, ani do nakłaniania kogokolwiek do przekazywania jakichkolwiek darowizn, bez wyraźnej pisemnej zgody Septodont. Możemy podjąć wszelkie środki prawne i techniczne, aby zapobiegać naruszaniu tego postanowienia i egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Niektóre części Strony Internetowej mogą wymagać podania hasła. Użytkownik zgadza się, iż ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania na swoim koncie po wpisaniu hasła. Jeśli uważasz, że ktoś użył Twojego hasła lub konta bez Twojej zgody, musisz natychmiast nas o tym powiadomić. Zastrzegamy sobie prawo do dostępu i ujawnienia wszelkich informacji, w tym między innymi nazw użytkowników kont i innych informacji, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i dostosowania się do prawomocnych nakazów organów państwowych.

Septodont może zezwolić użytkownikom Internetu na angażowanie się w dyskusje, czaty, publikacje, transmisje, tablice ogłoszeń itp. w ramach Strony Internetowej. Septodont może okresowo monitorować lub przeglądać treści powyższych, jednakże Septodont wyraźnie zastrzega, iż nie ma obowiązków w tym zakresie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści. Septodont zastrzega sobie prawo (lecz nie przyjmuje na siebie obowiązku) do usuwania, przenoszenia bądź edytowania takich treści uznanych przez nas arbitralnie za niedopuszczalne lub nieodpowiednie ze względu na obowiązujące przepisy lub z innych powodów. Zabrania się publikowania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, gróźb, pomówień, zniesławień, treści obscenicznych, skandalicznych, podżegających do działań, pornograficznych bądź bluźnierczych, czy też jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać do zachowań przestępczych, skutkować powstaniem odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek przepisy prawa. Septodont będzie w pełni współpracować z organami ścigania i wykonywać sądowe nakazy ujawnienia tożsamości osób publikujących tego rodzaju informacje bądź materiały.

Prywatność

Na Stronie Internetowej gromadzimy dane osobowe zgodnie z naszą Polityki prywatności. Zdecydowanie zalecamy, by nie przekazywać nam żadnych danych dotyczących zdrowia lub podobnych informacji. Wszelkie informacje związane z Twoim stanem zdrowia ujawniane dobrowolnie za pośrednictwem Strony Internetowej są ujawniane na Twoje własne ryzyko. Korzystanie ze Strony oznacza, że rozumiesz i zgadzasz się, iż pomimo zobowiązania do ochrony prywatności i poufności ujawnianych przez Ciebie informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności, nie jesteśmy w stanie zapewnić ochrony przed hakerami, złodziejami, przypadkowymi błędami lub nieprzewidzianym przez nas działaniem umyślnym osób.

Ogólne zastrzeżenie:

STRONA INTERNETOWA WRAZ Z JEJ ZAWARTOŚCIĄ JEST UDOSTĘPNIANA „W STANIE, W JAKIM JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ”. SEPTODONT ORAZ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY FIRMY W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA SEPTODONT, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB AKTUALNOŚCI TREŚCI, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI, NARZĘDZI, LINKÓW, ANI KOMUNIKATÓW PUBLIKOWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB STRONIE SEPTODONT, CZY TEŻ NA JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE LUB WITRYNACH „POŁĄCZONYCH” ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. SEPTODONT NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, ANI TEŻ ŻE NIE BĘDZIE ONA NARUSZAĆ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, CZY TEŻ ŻE NIE BĘDZIE ZAWIERAĆ BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. NIE POPIERAMY I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZETELNOŚĆ ANI WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK OPINII, PORAD LUB OŚWIADCZEŃ PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ. SEPTODONT W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU OPARCIA SIĘ NA INFORMACJACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OPISANEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ. OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DANYCH INFORMACJI, OPINII, PORAD LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ. W STOSOWNYCH PRZYPADKACH NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY ODPOWIEDNICH SPECJALISTÓW W KWESTII OCENY OKREŚLONYCH INFORMACJI, OPINII, PORAD LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Prawa własności intelektualnej oraz ich udzielanie

Strona Internetowa zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne informacje zastrzeżone, w tym dane, tekst, oprogramowanie, zdjęcia, wideo i grafikę (dalej: „Treści”). Treści te są chronione prawem autorskim lub w inny sposób i stanowią własność Septodont lub podmiotu trzeciego udzielającego Septodont licencji bądź prawa do korzystania z takich materiałów.

Septodont upoważnia Użytkownika do kopiowania materiałów opublikowanych na Stronie Internetowej wyłącznie do użytku niekomercyjnego i wewnętrznego. Oznacza to, że Użytkownikowi nie wolno modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać, ani brać udziału w przeniesieniu tytułu własności lub sprzedaży, tworzyć utworów zależnych, ani w żaden sposób nieprawidłowo wykorzystywać Treści Strony Internetowej ani jakiejkolwiek jej części. Użytkownikowi nie wolno używać żadnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych w odniesieniu do Treści, tworzyć ramek dla jakiejkolwiek części Strony Internetowej lub Treści, ani powielać, przedrukowywać, kopiować, przechowywać, publicznie wyświetlać, transmitować, przesyłać, modyfikować, tłumaczyć, przenosić, publikować, udzielać sublicencji, dokonywać cesji, przenosić, sprzedawać, wypożyczać, ani w inny sposób rozpowszechniać Treści bez uprzedniej pisemnej zgody Septodont. Użytkownikowi nie wolno obchodzić żadnych mechanizmów zastosowanych do Treści w celu zapobiegania ich nieautoryzowanemu powielaniu lub rozpowszechnianiu. W przypadku dozwolonego, niekomercyjnego wykorzystania Treści, Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że każda taka kopia Treści zawiera odpowiednie informacje o prawach autorskich i/lub innych prawach własności.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie – przez dorozumienie, zgodnie z zasadą estoppel lub w inny sposób – jakiejkolwiek licencji bądź prawa wynikającego z jakiegokolwiek patentu, czy też znaku towarowego Septodont lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych wyżej, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako udzielenie jakichkolwiek licencji lub praw do użytkowania bądź wykorzystywania jakichkolwiek chronionych prawem autorskim materiałów wyświetlanych lub dostępnych na Stronie Internetowej.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na Stronie Internetowej w razie przesłania nam jakichkolwiek informacji, w tym wszelkich uwag, sugestii, pomysłów, notatek, rysunków, grafik, koncepcji lub innych informacji, informacje te oraz wszelkie prawa do nich są przekazywane firmie Septodont nieodpłatnie, przy czym będą one uznawane za jawne, a firma Septodont nie będzie ponosić żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i będzie mogła swobodnie je powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać bez ograniczeń, bez wymaganej zgody i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Ciebie lub innych osób. Septodont może swobodnie korzystać z know-how lub technik zawartych w takich informacjach w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów zawierających takie informacje.

Linki do innych stron

Strona Internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych Stron Internetowych. Nie kontrolujemy ani nie popieramy innych Stron Internetowych, przy czym niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do tych Witryn. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone lub rzekomo wyrządzone użytkownikowi w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na takiej zewnętrznej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej.

Ograniczenia odpowiedzialności

JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ROZWIĄZANIEM W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z NAMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA FIRMA SEPTODONT, JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, ANI OSOBY TRZECIE WYMIENIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM M.IN. SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE I NASTĘPCZE, OBRAŻENIA CIAŁA/ŚMIERĆ, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZENIACH LUB INFORMACJACH BĄDŹ TREŚCIACH DOSTARCZONYCH POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, CZY TEŻ AWARII, BŁĘDU, BRAKU, PRZERWY W DZIAŁANIU, SKUTKU, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYLE, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, AWARII LINII, UTRATY DANYCH LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK STRONY OBSŁUGIWANEJ PRZEZ PODMIOT TRZECI, BEZ WZGLĘDU NA JEJ CHARAKTER – GWARANCYJNY, UMOWNY, DELIKTOWY, CZY TEŻ OPARTY NA INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD FAKTU POINFORMOWANIA SEPTODONT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z NAS, KTÓREJKOLWIEK Z NASZYCH USŁUG LUB NINIEJSZEGO REGULAMINU, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ROZWIĄZANIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Zmiany Regulaminu Użytkowania

Septodont zachowuje prawo do okresowych zmian lub modyfikacji niniejszego Regulaminu według własnego uznania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać po opublikowaniu zmian na Stronie Internetowej. Twój dostęp do Strony Internetowej oraz korzystanie z niej i dostarczanie informacji zawsze podlega regulacjom obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po opublikowaniu przez Septodont zmian lub modyfikacji oznacza ich akceptację. Jeśli nie chcesz być związany zmienionym Regulaminem, nie wchodź na Stronę Internetową i już z niej nie korzystaj.

Data wejścia w życie: 8 stycznia 2010 r.

Zarejestruj się za darmo
1/4 Wybierz swoje dane logowania

Hasło musi zawierać co najmniej:

8 znaków

Cyfrę i literę

Znak specjalny

2/4 Wprowadź swoje dane osobowe
4/4 Potwierdzać

Zarejestruj się za darmo
Zarejestruj się teraz i uzyskaj ekskluzywny dostęp do:
  • Webinariów emitowanych na żywo i nagrań z nich, aby uczyć się od najlepszych prelegentów w branży stomatologicznej.
  • Treści edukacyjnych w różnych formatach (artykuły, podcasty, przypadki kliniczne, filmy i inne), aby rozwinąć swoje umiejętności i osiągnąć sukces biznesowy.
  • Nasz program Voice of Customer (Głos Klienta) przyczynia się do tworzenia innowacyjnych produktów odpowiadających Twoim potrzebom.
Załóż konto
Zarejestruj się teraz Jesteś już członkiem naszej społeczności? Zaloguj się!
Nie pamiętasz hasła?
Wpisz adres e-mail poniżej.

Wyślemy Ci link resetujący hasło mailem.

Anuluj
Zapisz się na nasz Newsletter

Witamy na stronie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem specjalistą z branży stomatologicznej (stomatolog, technik dentystyczny, asystentka, higienistka lub osoba związaną z branżą). Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi materiały reklamowe wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy. W celu przejścia na stronę potwierdź swój status:

https://www.septodontcorp.com/